Behandelovereenkomst


 Afspraak: Afspraken voor een behandeling worden telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt stemt u in met de behandelovereenkomst en privacy beleid van massagetherapie Gerda de Jager.

 

Annuleren: De cliënt verplicht zich (minimaal 24 uur van tevoren) de gemaakte afspraak tijdig telefonisch af te zeggen of te verzetten. Komt u de afspraak niet na dan zijn er kosten gemaakt en worden 50% van het geboekte tarief in rekening gebracht.

Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

       - De therapeut kan de overeenkomst slecht eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

Rechten en plichten: De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

       De therapeut dient: 

     - De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen) verrichten.

     - De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.

     - De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

     - De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

     - De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Klachten: Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG, zie www.vbag.nl) of tot de klachtenfunctionaris Quasir

     (zie https://quasir.nl). Voor tot geschillencommissie Zorggeschil (zie https://zorggeschil.nl). Voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

Achterhouden informatie: Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Betalingen: Betaling voor de behandeling is mogelijk via de pin of contant. Het verschuldigde bedrag dient tijdens de behandeling voldaan te worden.

Intakegesprek: de cliënt dient alle medische klachten, medicijngebruik en onder behandeling van arts of specialist dan dient u dit door te geven tijdens het intakegesprek.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): mijn praktijk voldoet aan de eisen van de AVG. Hier kunt u het privacy beleid bekijken. Wanneer u een afspraak maakt bij massagetherapie Gerda de Jager, gaat u akkoord met de behandelovereenkomst en de verwerking van uw gegevens.

Uitsluiting: Massagetherapie Gerda de Jager heeft het recht een cliënt niet toe te laten in haar praktijk.

Overig: De behandelovereenkomst en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagetherapie Gerda de Jager te allen tijde te worden gewijzigd.

 

Prijswijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud.